Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha vstupu a putování

20. 11. 2008

Kniha vstupu a putování

 

Toto je Kniha Vstupu do Sedmi Úrovní na Zemi, tyto Úrovně byly známy Chaldejským a starobylým národům, kteří předcházeli ztracené chrámy Uru. Věz, že tyto Úrovně jsou ovládány nebeskými duchy a že průchod by měl vlastnit Kněz těch zemí, jež hraničí až s Mimoúrovňovými Pustinami. Věz také, když Putuješ takto Oceány Sfér, on zajisté zanechal svého Strážce, aby hlídal jeho osobu i jeho majetek, z obav, aby nebyl zabit pro svou nepozornost a musel bloudit věčností temným, mezihvězdným prostorem, nebo aby nebyl pohlcen zlostným IGIGI přebývajícím v dáli.

Věz rovněž, že musíš Kráčet po Stupních na Žebříku Světla, každý na jeho správném místě a v onom určeném čase, a že musíš do Bran vstupovat právoplatným způsobem, jako je předepsáno níže v Ujednání; jinak je tvé umění pochopitelně ztraceno.

Věz také, že musíš zůstat čistým po dobu jednoho měsíce před Vstupem na první Stupeň, rovněž měsíc mezi Prvním a Druhým Stupněm, rovněž tak mezi Druhým a Třetím Stupněm a mezi každými dalšími dvěmi Stupni, jak jest obvyklé. Musíš se zdržet vylévání svého sémě jakýmkoliv způsobem po tuto dobu, leč smíš se účastnit bohoslužeb ve chrámu Ištařině za předpokladu, že neztratíš ničeho ze své Exence (existence?). A toto je ono veliké tajemství, jehož lidé nevědí.

Své Bohy musíš vyzývat toliko za světla úsvitu a své Bohyně musíš vyzývat toliko ve světle soumraku, každý den v měsíci očišťování. Ty musíš předvolat svého Strážce a uložit mu podrobně jeho úkol jímž ti má sloužit, provádějíce to ovšem v patřičné době a v místě, znamenaje se do všech stran ohnivým mečem.

Tvoje oblečení na toto Putování má být neposkvrněné, čisté a jednoduché, leč odpovídající jednotlivým Stupňům. A měl bys mít při sobě Pečeť patřičného Stupně, na nějž hodláš vystoupit a jenž je Pečetí k tomu náležejících Hvězdy.

Ty musíš také ještě připravit jakýsi oltář čelní stranou k Severu, o kolo něho dej sochy svých božstev nebo jiné podobné vhodné Sochy, a obětní mísu a ohřívadlo. Na zemi vyznačíš Bránu příslušného Putování. Pokud je kolem tebe obloha, jest to mnohem příhodnější. Pokud je nad tvou hlavou střecha, musí být prosta ode všeho čalounu. Žádná lampa nesmí být zavěšena nad tebou, vyjma Operace Vzývání, jak popíšu jinde, dopřejí-li mi Bohové času. Jediné světlo má být ze čtyř lamp na zemi, při každé ze čtyř Bran Země: na Severu jedna lampa, na Východě jedna lampa, na Jihu jedna lampa a na Západě jedna lampa. Olej v nich má být čistým, bez zápachu, a když, tak lahodně vonící. Vůně v ohřívadle mají být také lahodně vonící, či jsou obzvláště vhodné vonné esence po způsobu tvé země, odpovídající Hvězdě, pod níž se dožaduješ Vstupu.

Sedmero Bran jest zde vyobrazeno:

TOTO JE PRVNÍ BRÁNA - BRÁNA NANNA ZVANÉHO SÍN:

 

TOTO JE DRUHÁ BRÁNA - BRÁNA NEBA:

 

TOTO JE TŘETÍ BRÁNA, BRÁNA INANNY ZVANÉ IŠTAR

 

TOTO JE ČTVRTÁ BRÁNA, BRÁNA ŠAMAŠE ZVANÉHO UDDU

 

TOTO JE PÁTÁ BRÁNA, BRÁNA NERGALA

 

TOTO JE ŠESTÁ BRÁNA, BRÁNA PÁNA MARDUKA:

 

TOTO JE SEDMÁ BRÁNA, BRÁNA NINIB ZVANÉ ADAR

 

Obřad Putování musí probíhat formulemi zde předepsanými:

Prvně, musíš konat měsíc očisty. V té době nesmíš pozřít masa po dobu sedmi dnů předcházejících poslednímu dni měsíce a po dobu tří dní předcházejících poslednímu dni měsíce nesmíš čehokoliv jíst a vyvarovat se pití sladké vody. V posledních třech dnech musíš vzývat kromě svých vlastních Bohů a Bohyní, Tři Velké Nejstarší Jedny, Anu Enlila a Enkiho náležitým vzýváním. A Číslo Anu jest Šedesát, Dokonalé Číslo pro Otce Nebes. A Číslo Enlila je Padesát, a on jest Otcem Větru. A Číslo Enki je Čtyřicet, nejznamenitější Číslo, on jest Otcem všech, kdož chtějí kráčet po zakázaných stezkách v Néznámé Země, mezi Pustinami, v prostřed hrozných příše Bezrozměrna.

Podruhé, v Noci Putování, jež musí být třináctou nocí měsíce , počínajícího před třinácti předešlými nocemi, se musíš přiblížit k Bráne se vším respektem a úctou. Tvůj Chrám je zbaven zlých duchů. Musíš zažehnout Oheň a zaklínat jej za použití vzývání Boha Ohně, a vsypat do něj kadidlo. Musíš rovněž vykonat obětiny Božstvům na oltáři.

Potřetí, musíš zažehnout čtyři lampy od žhavého ohřívadla, odříkávat vzývání příslušná ke každé ze těchto Strážních věží na jejich příslušném místě, vyzývaje náležitou Hvězdu.

Počtvrté, musíš odříkávat vzývání Strážce, a mečem učinit výpad do Země, na Jeho působiště, nedotýkáš se ho však, dokud nenadejde stanovédá doba Jeho odchodu.

Popáté, musíš vzít Pečeť Hvězdy do pravé ruky a šeptat při tom její Jméno.

Pošesté, musíš odříkávat Zaklínání Putování, hlasitě a s jasným hlasem, zatímco obcházíš Bránu v kruhu, počínaje na Severu jdeš dále na Východ, potom na Jih a potom na Západ, Číslo obcházek je rovno Číslu Hvězdy.

Posedmé, musíš nutně dospět do středu Brány, před oltář, kde padneš k zemi, nehledě ni na pravo ni na levo, byť by se ti zdálo se tam něco hýbat, neboť tato část vábí množství rozličných bloudících démonů a duchu do Brány, ale ve vzduchu nad oltářem budeš pojednou vidět pro tebe se otevírající Bránu a Duch - Posel Sfér ti předá Jméno, jež si musíš zapamatovata, neboť to jest jménem pro tvůj průchod Bránou, jež musíš použít vždy, když chceš skrze ni projít. Ten samý Duch - Posel tě navštíví a pokud nebudeš vědět Jméno, odepře ti vstup a ty okamžitě padneš na Zem.

Když jsi vnikl do První Brány a obdržel Jméno, padneš na Zem uprostřed Chrámu. To, co se pohybovalo okolo tvé Brány, bude omámeno. Odrecituj své díkuvzdání k Bohům okolo oltáře, udeř Mečem do Strážce na znamení toho, že může odejít a věnuj Inanně zaklínání, v němž vzpomeneš jak dobyla říši Podsvětí a porazila Kutulu. Všechny Idimmu zmizí a ty budeš tak volný pro vzdálení se Bráně a uhašení Ohně.

Nemůžeš vzívat Nannu, pokud jsi prošel Branou Nanny. Nemůžeš vzívat Neba, pokud jsi prošel jeho branou. Stejně tak u všech ostatních Bran. Až vystoupáš na vrcholek Žebříku Světla, budeš již mít vědomosti a sílu nad Sférami a budeš schopen je vyvolat v čase, jenž se tobě zlíbí. To ti nedá však síly nad Absu, tato síla je získávána odlišně, Obřadem Sestoupení. Tento Obřad podstoupíš v patnácti dnech po třináctém dni měsíce, v němž jsi vyvolal k otevření Bránu Mardukovu. Neboť Marduk zabil démony, a Innana, Bohyně Patnácti, přemohla Podsvětí, kde něktěří z nich stále dlí. Toto je nejnebezpečnější Obřad, a může být podstoupen jen takovou osobou, jíž je předepsán, kteráž prošla předchozí Branou nebo pokud neprošla, ledaže to je nejlepším oznámením průchodu Bránou Marduka před sestoupením z Jámy. Z toho důvodu nemnozí vůbec kdy otevírali Bránu Adara a hovořili s Rohatým Jedním, kterýž tam sídlí a předává veškeré vědomosti o nekromancii a o kouzlech, jež uspíší smrti. Pouze pokud jsi ukázal svou sílu nad Maskim a nad Rabishu, můžeš se odvážit dále do Země Igigi a z tohoto důvodu byla ujednána Smlouva, ježto nikdy nebude bezpečno Putovat skrze pokleslá údolí Smrti před vystoupením před Marduka, oni nikdy neporuší Brány které spočívají za Adarem, pokud viděli Znamení Šíleného Boha a cítili zuřivost pekelné Královny.

A proti Prvotním je pouze tam obrana. Pouze blázen, vskutku, stejně jako jsem já nazýván!, může doufat v sílu proti Těm, kteří dlí ve Vnějších Rozměrech, neboť jejich síla je neznámá a množství hord nesčítatelné a každý den plodí více a více hrůz, než si může lidská mysl jen představit, toto poznamenání jest jen zatěžko snášeti. Tam byl čas, kdy Brána do Vnějšku byla otevřena příliš dlouho a já jsem byl svědkem děsu tak strašného, o němž nemůže být žádným slovem dostatek vypovězeno a každé písmo bude jen matný obrazem hrůz. Prvotní, jenž uprchl do Vnitřního Světa, se prolomil zpět skrze Bránu kouzly nezměrné síly, avšak za cenu nesčíselných ztrát na vsích a stádech Islandu. Mnoho ovcí bylo zabito nějakým nepřirozeným způsobem a mnoho jich bylo pohlceno a mnoho Obyvatel necitelně trpělo neboť jejich mysl chápala, co se děje a co se stane, leč pohled Prvotních je toliko rouháním se obyčejným pocitům člověka, pro něhož toto přicházelo ze světa, jenž není řádný, ale pokřivený a jehož existence je po zůsobu nepřirozená a bolestivá očím a myslím, čímž jest duch zastrašen a vytržen z těla dávaje se na útěk. A z tohoto důvodu strašný utukku xul může posednout tělo a pobývat v něm, dokud jej Kněz nevykáže zpět tam, odkud přišel aby se normální duch mohl vrátit do jím kdysi obývaného místa.

A tu jsou všichni Allu, děsiví démoni s psí tváří, kteříž jsou Posly Bohů Obětí a kteří myslí na kosti lidí. A je tu také mnoho jiných, toto však není správné místo, na němž by měli být uvedeni, ušetřím takto varování Kněžím před ctižádostivými zásay proti Prvotním ve Vnějších Rozměrech, dokud nenabudou zkušeností proti silám, přebývajícím Uvnitř. Pouze pokud byl Adar přemožen, smí se Kněz považovat za pána nad rovinami Sfér a je schopen bojovat se Starými Bohy. Jakmile Smrt sobě samé strnule hleděla do Očí, tehdy smí Kněz vyzvat a ovládnout obyvatelstvo Smrtí rozdělených síní. Tehdy může doufat v otevření Brány prost strachu a bez hnusu z duchů vraždících lidi.. Tehdy může doufat v sílu nad démony, kteří trápí mysl i tělo, tahají za vlasy a chytají za ruce a ječí hanebná Jména do nočního vzduchu.

Ostatně to, co přichází Věterm, může být zabito jen tím, kdo zná Vítr; to co přichází po mořích může být zabito jen tím, kdož zná Vody. Tak to stojí psáno v Starobylé Smlouvě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář