Jdi na obsah Jdi na menu
 


FenoménUFO

Všeobecně vžitý názor, že počátek "UFO" horečky lze stanovit alespoň pomyslně datem 24. 6. 1947, kdy se americký obchodník K. Arnold setkal ve svém letadle nad Skalistými horami v U.S.A. s formací záhadných diskovitých létajících těles, je nesprávný.

Ve skutečnosti byly záhadné nebeské jevy pozorovány lidmi od nepaměti a naplňovaly je úctou a bázní. Právě ony mohly sehrávat nemalou roli při vzniku různých náboženských představ našich předků, kteří si je spolu s obvyklými nebeskými jevy vykládali jako boží znamení, nalézané dodnes v symbolice dávno zaniklých kultur. V nemnoha případech je na těchto dávných svědectvích zarážející i skutečnost, že popisují tvary tajemných nebeských jevů a těles podobně, jako my dnes. Již tehdy se na obloze objevovaly disky, koule i protáhlé objekty. Otázkou je, zda je můžeme považovat za popisy jevů neznámého původu.

Zhruba od 17. století tyto jevy začínají zkoumat vědci. Svůj význam sehrál dozajista i vynález dalekohledu a není divu, že řada těchto svědectví pochází právě od astronomů, ale i fyziků a chemiků. Jejich časté zmínky o naprosté bezhlučnosti pozorovaných objektů jsou specifickým detailem, zdůrazňovaným i novodobými pozorovateli UFO.

10

Je potřeba zdůraznit, že ani Česká republika nebyla stranou šíření zpráv a informací, jež jsou důkazem, že i u nás bylo UFO jevem historickým, a nikoli nějakou novodobou hysterií, jak se až donedávna hlásalo.

O prvním doloženém svědectví na území dnešních Čech víme již z roku 1130, kdy 8. října bylo nad Prahou i některými dalšími českými městy pozorováno podivné kulovité letící těleso. Podobné se zde objevilo o 8 let později a jde vlastně o první historickou informaci o výskytu UFO nad naším územím.

Roku 1527 zaznamenal Bartoš Písař ve své kronice jev, připomínající polární záři. Nebo to snad bylo také UFO?

"...A někteří lidé viděli, jakoby z oblaků pochodně ohnivé létaly, jiní, že sloupy ohnivé v oblacích a jiné věci zřetelně spatřili."

V pamětech městečka Jimranova se lze zase dočíst, že nad obcí Odranec lidé 11. června r.1619 uviděli letící "mlýnské kolo", které prý bylo ozdobeno nějakým zvláštním erbem. Po chvíli "kolo" zrudlo a vybíhaly z něho tři "krvavé kříže". ozývaly se prý dokonce veliké rány a z tělesa přitom vystupoval dým. Na zemi za hromobití prý dopadly kusy kovu, připomínající zvonovinu. Při celé události padal od "kola" k zemi jakýsi šedý prach. Naskýtá se otázka, zda tehdy nad naším územím skutečně nedošlo k havárii neidentifikovatelného létajícího tělesa.. .

Zajímavé je, že o čtyři roky později r.1623 byla několikrát v říjnu na Prahou pozorována veliká létající koule, neustále měnící svoji barvu. Později prý koulí dokonce přibylo a proháněly se vždy odpoledne nad městem.

Roku 1684, přesněji 13. října se mezi obyvateli Jáchymova šířila panika. Na obloze byl pozorován pohyb velikého protáhlého tělesa, které letělo směrem k Božímu Daru.

15.března 1722 napsaly Pražské poštovské noviny, že v Mostě lidé viděli v noci kouli, která z jedné strany vyzařovala směrem dolů mohutné svazky paprsků, podobných zářícím sloupům. Záhadný úkaz zmizel až nad ránem.

6.července 1744 se zase vyděsili obyvatelé Hrádku nad Nisou, když na večerní obloze sledovali pohyb dvou světelných disků.

Zajímavé jsou i zprávy o pozorování dvou i více sluncí, připisované dnes halovým optickým klamům. Symbol zdvojeného slunečního kotouče však nalezli archeologové i na reliéfu tzv. Narám - Sinovy stély ze starověkých Súz, jejíž stáří je větší, než 3 000 let. Podobné úkazy se tedy musely vyskytovat již velmi dávno.

O jednom z těchto jevů přinesly podrobnou zprávu 1.února r.1800 i Krameriovy c.k. Vlastenecké noviny:

"Ráno o desáté hodině se ukázala mimo obyčejné slunce ještě další dvě, kteráž byla rovněž tak veliká, toliko něco bledší. Jedno mělo bílý ohon, meči podobný. Po půl hodině ta tři slunce formovala poloviční cyrkl a opravdické slunce vprostřed stálo. Ten poloviční cyrkl po malé chvíli změnil se v mnohé jiné a naposledy viděli jsme jich šest. Však i tito zmizeli, všecka ale slunce ostala. Teprve ve 4 hodiny odpoledne před západem slunce opravdického, nejprve ono, ježto k západu ztratilo se a pak ono k východu."

19. století, století převratných objevů a vynálezů, posunulo hranice lidského poznání zejména rozvojem řady nových vědních oborů. Věda tak byla povýšena na významné kritérium objektivity lidských soudů. A opět to byli především astronomové, kteří začali první přinášet podrobné poznatky o pozorování neobvyklých nebeských jevů. Po celém světě začínaly přibývat zprávy o výskytu tajemných létajících těles tvaru koulí i disků.

Roku 1874 pozoroval český astronom Šafařík povrch měsíce. Tvrdil, že spatřil v dalekohledu jasně zářící objekt, který s velikou rychlostí jakoby opustil měsíční povrch a zmizel v kosmu. Později, 24.dubna téhož roku Šafařík pozoroval v noci nad Prahou podivný letící předmět: "...letěl tam předmět podivné povahy, že nevím, co o tom říci. Byl oslepující bělosti, pomalu překračoval obrysy Měsíce a zůstával viditelný i po tom ..."

Ano, celé 19. století je poznamenáno desítkami zpráv o UFO. V době, kdy neexistovala ještě žádná letadla, ani televize, takže nelze tvrdit, že by lidé byli ovlivněni. Tyto informace z různých částí světa jsou zarážející. Zarážející proto, že jsou v detailech totožné s těmi, které známe z 2. poloviny 20. století.

Po pravdě řečeno, nebyly Čechy, ve srovnání s jinými zeměmi, pro UFO příliš exponovaným územím. Koneckonců, zpráv, tím spíše publikovaných, nebylo ani ve světě až do poloviny 40. let tohoto století nijak mnoho. Ke skutečné "ufománii", jak se někdy s despektem obrovskému počtu zpráv o výskytu neidentifikovatelných létajících objektů říká, došlo až po roce 1950 a tento stav v zásadě trvá až dodnes.

Je nepochybné, že ve srovnání s minulými staletími má náhlá vlna tisíců a dnes již statisíců zpráv o UFO příčinu v propracovaném informačním systému, ale též v intenzívním rozmachu vědy a techniky, škále nových poznatků z oblasti živé i neživé přírody. Čím hlouběji se noříme do minulosti, tím sporadičtěji narážíme na zprávy o záhadných létajících tělesech či nebeských úkazech. Navíc se staré zprávy těžko dešifrují, neboť dávné legendy měly nábožensko-mystický charakter ( např. Ezechielovo proroctví z židovského Starého zákona, staré mýty Sumerů, Indů, Číňanů, ale i Aztéků, Mayů, Inků a jiných národů).

Všechny tyto informace, obsažené v dávných mýtech a legendách, mají ale jeden společný znak. Lidé v nich vzhlíželi k nebesům, kde spatřovali věci záhadné, připisované tajemným božstvům. Otázkou je, zda je tento podstatný prvek starov. mytologie pouhou náhodou a zda naše planeta vskutku kdysi jednou, možná i opakovaně, nepřivítala cizí návštěvníky z vesmíru. Tato hypotéza je totiž nesmírně lákavá, neboť by racionálně vysvětlovala vznik mnohých náboženských představ a kultů, stejně jako na tehdejší dobu některé udivující znalosti starověkých národů v oblasti astronomie, architektury, medicíny, matematiky i mnohých technologií, ohromující i dnešní moderní svět svou dokonalostí.

S našimi soudobými poznatky kosmonautiky, astronomie i astrofyziky nás stále neodbytněji napadá otázka, zda se mohli lidé před stovkami i tisíci lety setkávat s UFO, těmito "posly bohů"...

Řada zlomkovitých informací, které máme dnes k dispozici, se tomu zdá nasvědčovat. Dokonce i na tak malém území, jakým jsou na geografické mapě světa Čechy, byly podivné nebeské úkazy i výskyt létajících těles čas od času našimi předky zaznamenány. Jistě, mohli vidět všelicos, od polární záře po optické klamy, zániky meteoritů až třeba ke kulovým bleskům. I v dnešní době takto zní verdikt většiny vědců, posuzujících zprávy o UFO. Avšak v řadě případů byly a jsou tyto úsudky vedeny spíše snahou zracionálnit zatím nevysvětlitelné a neobjevené. A pak - zůstává vždy jistý počet naprosto neobjasněných případů (hovoří se zpravidla o 5 - 10 % těch, které se zapisují do vědecky sporných análů lidstva 20. století.

UFO je fenoménem historickým. U nás, stejně jako jinde. To je dnes neoddiskutovatelný fakt, jako je neoddiskutovatelné, že se stále zjevují. Odmítání UFO jako výmyslů propagandy patří již nenávratně do minulosti. Kdysi byly neidentifikovatelné létající objekty mnohými odborníky považovány za pouhé přeludy, výsledek zmámených lidských smyslů. Dnes je však zřejmé, že by muselo jít o masové halucinace statisíců lidí, a to v různých zemích světa. Taková hysterie je vysoce nepravděpodobná nejenom z psychologických, ale z řady dalších důvodů. Museli bychom totiž v daném případě vinit i samotné vědce, i vysoce kvalifikované odborníky (například z vojenských kruhů) ze záměrných dezinformací. Také oni se s UFO setkali a podali o nich dokonce velmi podrobné informace. Z pečlivě střežených sejfů vojenských i civilních tajných služeb bychom se jistě dozvěděli více. Mnohá svědectví vydali piloti letadel a někteří kosmonauté a hodně informací se stále ještě před veřejností tají. Snad jsou k tomu blíže neznámé důvody, ale desítky, stovky a tisíce obyčejných lidí dodnes podávají svědectví, která nelze utajit. Ať jakkoli nedokonalé jsou tyto laické zprávy o výskytu UFO, přece jenom jsou výpovědí o tom, že tento fenomén reálně existuje! A ani my nejsme v tomto směru výjimkou...

Únosy lidí aneb blízká setkání 3.druhu takto mnozí popisují návštěvníky z vesmíru

L idé na celém světě tvrdí, že jsou unášeni mimozemšťany.Mnozí z nich prý dokonce opakovaně, již od raného dětství.Tyto únosy jsou často doprovázeny ztrátami času, ztrátou paměti, světelnými efekty a mnohdy jsou dokonce v jejich tělech nalezeny cizí předměty, připomínající čipy apod.Mnohdy se stane, že při hypnóze vyplavou napovrch zážitky či vzpomínky z oněch únosů, odehrávající se většinou na palubě vesmírné mimozemské lodi.Často uneseni mluví o zvláštních testech na lidech, které jsou někdy dokonce i bolestivé.

Co stojí za těmito pokusy?

Mají snad mimozemské civilizace zájem na klonování lidí, či jejich křížení s mimozemšťany? Ano i takoté teze se objevují.

Nyní vám stručně popíšu jak takový únos obvykle vypadá:

Na začátku postižení často pozorují zvláštní světelné úkazy, jako světla na obloze, náhlý záblesk oslňujícího světla a podobně.Následně je jakoby neznámou silou vtahován k obloze, zřejmě do kosmické lodi, kde později dochází k různým bilogickým zkouškám, testům, ženám jsou často odebírány vajíčka apod.

Takto postižení lidé nakonec často končí u psychologů, kde se pomocí hypnózy pokoušejí oživit hrůzné zážitky nebo na celou věc zapomenout.

 

Pár únosů z historie

  • Večer 23.dubna 1897 jel jistý Josef Joslin po Skinker Road v michiganském Forest Parku.Znenadání se z jasného nebe snesl k zemi obrovský létající objekt.Neznámí tvorové odvlekli zoufalého muže na palubu své kosmické lodi...a pustili ho na svobodu až za 3 týdny.Na těchto 21 dní se pak vůbec nedokázal rozpomenout.
  • Před nedávnem došlo k únosu na farmě v blízkosti města Campa Grande asi 1300 km severozápadně od Rio de Janiera a ten dosvědčilo zhruba 28 osob, které byli v době incidentu na farmě přítomni.Všichni viděli velký "světelný disk" pohybující se po obloze. Měl asi tak 50 metrů v průměru a vznášel se tiše nad domem ve výšce asi 100 metrů. Poté z disku vyšlehl modrý paprsek jakéhosi světla, který se dotkl střechy domu. Když vyběhli ven zjistili, že je v tomto paprsku unášen jeden muž žijící na této farmě, který ještě před chvílí ležel v jiné místnosti domu na posteli.

takto vypadala postel uneseného

a takto vypadal strop nad postelí unešeného

Zajímavé, že?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář